Zásady ochrany osobných údajov a súhlas s ich spracovaním

Poskytovateľ služby spoločnosť Experience Group s.r.o., so sídlom Cabaj 1514, Cabaj – Čápor, PSČ 95117, IČO: 51 666 766 spracúva osobné údaje spotrebiteľa v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Spotrebiteľ vykonanou objednávkou služby ( resp. podpisom zmluvy ) v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 679/2016 udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov na dobu nevyhnutnú na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa zo zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ), zo zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých, zákonov zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následnej povinnosti archivácie.
Prevádzkovateľ spracúva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje pre účely plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa ako dodávateľa služby voči dotknutej osobe ako odberateľovi primárne za účelom kontaktovania ohľadom zakázok, prípadne informovaní o zmenách a podobne, plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, zákona o zbraniach a strelive o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie.
Rozsah spotrebiteľom poskytnutých osobných údajov: meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, kontaktný email, kontaktný telefón, číslo občianskeho preukazu, obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely v zmysle citovaných zákonov.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Spotrebiteľ berie na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spotrebiteľ berie na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovej stránke spoločnosti Experience Group s.r.o. (www.experiencegroup.sk, www.kurzysbs.experiencegroup.sk, www.csanitra.sk). Spotrebiteľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez jeho súhlasu.
Poskytovateľ služby prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so spotrebiteľom a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej strane a pod. Poskytovateľ služby postupuje pri nakladaní s osobnými údajmi tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.

Máte viac ako 18 rokov ? Tieto web stránky sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov. Ak máte viac ako 18 rokov " ANO " ak nemáte viac ako 18 rokov stlačte " NIE " a opusťte tieto web stránky.