Bezpečná manipulácia so zbraňou pokyny a pravidlá :

Vždy manipulovať so zbraňou tak, ako keby bola nabitá. Pred každou manipuláciou so zbraňou sa presvedčiť o jej stave a ak je to potrebné, vybiť ju. Pred začiatkom streľby skontrolovať pohľadom priestor, kde sa predpokladá dopad striel, aby sa zabránilo možnému zraneniu osôb, poškodeniu zariadenia strelnice alebo iného majetku. Nikdy nemieriť zbraňou na kohokoľvek a čokoľvek, na čo účastník nechcete strieľať a to ani v prípade, ak je vybitá. Pri akejkoľvek manipulácii okrem vlastnej streľby musí byť prst mimo spúšte. Pred nabitím zbrane sa presvedčte, že vývrt hlavne, nábojová komora a záver sú čisté. Zbraň musí po celú dobu manipulácie smerovať hlavňou do cieľovej plochy alebo do bezpečného priestoru. Pred alebo počas streľby nepožívať alkoholické nápoje, návykové ani iné látky, ktoré by mohli spôsobiť oslabenie Vašej koncentrácie. Pri streľbe vždy používať chrániče sluchu a zraku. Po strelnici sa pohybovať iba s vybitou zbraňou uloženou v puzdre.

UPOZORNENIE: Pri pohybe na strelnici účastníci kurzu rešpektujú všetky vyššie uvedené pravidlá bezpečnej manipulácii so zbraňou a tiež rešpektujú pokyny inštruktora streľby. Neuposlúchnutie pokynov inštruktora streľby, resp. porušenie pokynov a pravidiel bezpečnej manipulácii so zbraňou, v dôsledku ktorých dôjde k akémukoľvek náhodnému alebo nekontrolovateľnému výstrelu zo zbrane má za následok vylúčenie z príslušného kurzu bez peňažnej náhrady v dôvodu porušenia bezpečnosti pri manipulácii so zbraňou.
Máte viac ako 18 rokov ? Tieto web stránky sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov. Ak máte viac ako 18 rokov " ANO " ak nemáte viac ako 18 rokov stlačte " NIE " a opusťte tieto web stránky.